ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ PHI CHÍNH QUY NĂM 2024

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ báo tin

Thông tin THPT hoặc tương đương

File minh chứng