ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú

Thông tin THPT hoặc tương đương

Môn đạt giải, loại giải, huy chương, chứng chỉ tương ứng với đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng

(các chứng chỉ ngoại ngữ đạt được, nếu có)

Đăng ký nguyện vọng

File minh chứng