ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú

Thông tin THPT hoặc tương đương

Điểm đánh giá năng lực

Đăng ký nguyện vọng

File minh chứng